Giới thiệu về HTX Cam Sành Thắm Tài

Admin    |    

Ngày đăng: 2022-12-06 03:44:26    |     Lượt xem: 972

Giới thiệu về HTX Cam Sành Thắm Tài

Hợp tác xã cam sành Thắm Tài có 10 thành viên thu hút 64 lao động, với diện tích 159 ha phấn đấu đến năm 2027 có 200 ha diện tích trồng cam sành đạt chất lượng VietGap, an toàn sinh học, mỗi lao động có thu nhập bình quân từ 6 đến 9 triệu đồng /người/tháng. Với cách thức tổ chức chặt chẻ từ khâu sản xuất, áp dụng hệ thống quản lý chât lượng và an toàn thực phẩm, xác định đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng.

Thành viên HTX ra mắt trong hội nghị

Với mục tiêu của Hợp tác xã cam sành Thắm Tài đạt ra là “ Phục vụ cộng đồng, phát triển địa phương”  với phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã sẽ đặt một nền móng phát triển bền vững cho hợp tác xã, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động  để đưa hợp tác xã từng bước phát triển hơn nữa về chất lượng của sản phẩm.